გაეროს განვითარების პროგრმის: ” საჯარო მმართველობის პროგრამის მხარდაჭერა საქართველოში”– განხორციელებულ პროექტ: ” შშმ პირთა და ბავშვთა დღის ცენტრის სტანდარტების დახვეწა”– ფარგლებში ჩატარებული კვლევის შედეგები.

Uncategorized

 

 

ა(ა)იპ „ბავშვი ოჯახი საზოგადოება“-მ გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP- ის) „ საჯარო მმართველობის პროგრამის მხარდაჭერა საქართველოში“ ფარგლებში განახორციელა პროექტი – „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და ბავშვთა დღის ცენტრების სტანდარტების დახვეწა“.

პროექტის მიზანი გახლდათ საქართველოში არსებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და ბავშვთა დღის ცენტრების მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება, შშმ პირთა და ბავშვთა დღის ცენტრების, მათი ბენეფიციარებისა და ოჯახების საჭიროებათა გამოვლენა.

პროექტის ფარგლებში ჩატარა კვლევა და მოხდა ძირითადი საჭიროებების ინდენტიფიცირება. იხილეთ კვლევის შედეგები

თვისებრივი კვლევა – ნაწილი 1

რაოდენობრივი კვლევა – ნაწილი 2

 

Share This :